REGULAMIN


Zasady rezerwacji apartamentów

 1. Po zapoznaniu się z ofertą wynajmu Klient telefonicznie lub drogą elektroniczną dokonuje rezerwacji wstępnej.
 2. Po uzgodnieniu terminu wynajmu oraz ceny za usługę pracownik firmy Wolin-Travel przyjmie rezerwację wstępną. Do Klienta zostanie przesłane potwierdzenie rezerwacji zawierające: cenę, termin wynajmu, wysokość zadatku i numer konta, na który zadatek powinien być wpłacony.
 3. W terminie 7 dni roboczych ( o ile nie zostanie ustalone inaczej ) Klient wpłaca na konto firmy Wolin-Travel zadatek w wysokości 20 % wartości usługi.
 4. Wpłata zadatku w podanym terminie jest jednoznaczna z zawarciem umowy wynajmu oraz akceptacją regulaminu
 5. Brak wpłaty w określonym terminie może skutkować anulowaniem rezerwacji o czym Klient musi być poinformowany.
 6. Pozostałą część należności Klient wpłaca gotówką  lub  kartą płatniczą  w dniu przyjazdu w biurze Wolin-Travel lub przelewem na konto firmowe wynajmującego, przy czym środki muszą się znaleźć na koncie Wolin-Travel najpóźniej w dnu rozpoczęcia wynajmu.
 7. Jakiekolwiek zmiany rezerwacji muszą być dokonane w formie pisemnej i będą zawierane na zasadzie dobrowolnego porozumienia stron.
 8. W przypadku rezygnacji z pobytu i poinformowaniu o tym fakcie pisemnie w terminie do 35 dni przed data rozpoczęcia wynajmu- zadatek zostanie zwrócony po potrąceniu kosztów administracyjnych w wysokości 100 zł.
 9. W przypadku rezygnacji z pobytu w terminie krótszym niż 60 dni przed datą rozpoczęcia wynajmu zadatek nie zostanie zwrócony.
 10. Skrócenie pobytu – wcześniejszy wyjazd nie stanowi podstawy do zwrotu całości, lub części kosztów pobytu.
 11. Wolin-Travel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Klienta
 12. Wolin-Travel nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności związane z pracami : budowlanymi, remontowymi, modernizacyjnymi itp. jakie mogą mieć miejsce na terenie obiektu jak i poza nim. Wolin-Travel nie odpowiada za hałas spowodowany np. głośną muzyką dobiegająca z sąsiednich apartamentów ( występujących również po godz. 22:00). Planując pobyt ,szczególnie w okresie wakacyjnym, należy liczyć się w w/w niedogodnościami. Zastrzegamy, że wszelkie roszczenia związane z w/w niedogodnościami będą odrzucane w całości.
 13. Cena pobytu nie obejmuje ubezpieczenia. Za doznane urazy i szkody ( spowodowane na zdrowiu i majątku trzeciej osoby), w czasie rekreacyjnego pobytu , Wolin-Travel nie ponosi odpowiedzialności.
Rozpoczęcie i zakończenie wynajmu apartamentu
 1. Prosimy o przyjazd w uzgodnionym w rezerwacji dniu w godzinach 16.00-20.00. Istnieje możliwość przyjazdu w innym czasie, ale musi być on uzgodniony wcześniej. Ewentualna nieobecność Klienta w ustalonym dniu rozpoczęcia wynajmu będzie potraktowany jako zerwanie umowy.
 2. Klient udaje się z pracownikiem firmy Wolin-Travel do apartamentu w celu sprawdzenia Zgodności stanu apartamentu i jego wyposażenia z wcześniej przedstawiona ofertą.
 3. Przy braku zastrzeżeń pracownik firmy dopełni formalności związanych z zameldowaniem i rozliczeniem końcowym oraz przekazuje klucze od apartamentu Klientowi
 4. Po przejęciu apartamentu Klient ponosi pełną odpowiedzialność za znajdujące się w apartamencie elementy wyposażenia .W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek braków lub uszkodzeń elementów wyposażenia Klient ma obowiązek ich zgłoszenia wynajmującemu najpóźniej w dniu następnym. Brak zgłoszenia jest równoznaczny z brakiem zastrzeżeń. Podczas odbioru przez pracownika Wynajmującego apartamentu po zakończonym okresie wynajmu, dokonane zostaną w obecności Klienta oględziny stanu wyposażenia. Odmowa udziału w odbiorze apartamentu nie zwalnia Klienta z ewentualnej odpowiedzialności za stwierdzone szkody. Stwierdzone braki lub uszkodzenia zostaną odtworzone na koszt Klienta. W przypadku konieczności przeprowadzenia, w wyniku zniszczenia, jakichkolwiek prac remontowych Klient może zostać obciążony także kosztami wynajmu w okresie prac odtwórczych.
 5. W przypadku zagubienia kluczy Klient zostaje obciążony kwotą 1000,00  zł
 6. Prosimy o opuszczenie apartamentu w uzgodnionym dniu do godziny 11.00
 7. Wcześniejszy wyjazd Gościa nie upoważnia do żądania zwrotu opłaty za niewykorzystany pobyt .
Pobyt gości
 1. W apartamencie może mieszkać maksymalnie tylko taka ilość osób, jaka została przedstawiona w ofercie wynajmu.
 2. Niestety- nie akceptujemy  zwierząt w naszych apartamentach
 3. Prosimy o niepalenie wewnątrz pomieszczeń.
 4. Prosimy o zachowanie ogólnie przyjętych norm zachowania społecznego, w tym W szczególności, ciszy nocnej ( od godz. 22: 00 do 8:00)
 5. Niezastosowanie się Klientów do powyższego może skutkować rozwiązaniem umowy w trybie natychmiastowym. W takim przypadku Klientowi nie należy się zwrot kosztów wynajmu.
Pozostałe ustalenia
 1. W przypadku gdy, z przyczyn obiektywnych firma Wolin-Travel nie może wywiązać się z umowy wynajmu, ma ona obowiązek zaoferować Klientowi apartament w tym samym , terminie o podobnym standardzie lub wyższym. Jeżeli klient nie zaakceptuje zmiany zostają mu w trybie natychmiastowym zwrócone wszystkie wniesione opłaty.
 2. Prosimy Gości o zgłaszanie wszystkich niedogodności w związku z pobytem w apartamentach, a także ewentualnych awarii i szkód.
 3. Biuro Wolin-Travel nie ponosi odpowiedzialności za drogocenne rzeczy, pieniądze i dokumenty pozostawione w apartamencie, a także za ewentualne uszkodzenia samochodu na parkingu.
 4. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w apartamencie przez wyjeżdżającego Klienta zostaną odesłane na jego koszt, na wskazany adres. W przypadku braku dyspozycji biuro Wolin-Travel przechowa przedmioty prze okres trzech miesięcy a następnie przekaże na cele charytatywne
 5. Dane osobowe naszych gości zostaną należycie zabezpieczone i zostaną użyte wyłącznie na potrzeby świadczenia usługi oraz w celu przesyłania późniejszych informacji marketingowych

Comments are closed.